Krédo a hodnoty NAUI

 • Jedinec se může stát instruktorem NAUI pouze pokud ti, kteří mají pravomoc ho instruktorem jmenovat, by mu svěřili k vyškolení své nejbližší rodinné příslušníky.
 • Pravomoci vedení NAUI by měly být kontrolovány a omezovány demokratickým procesem.
 • NAUI instruktoři jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří požívají výsad akademické svobody, mohou vyučovat potápění libovolnými způsoby, pokud jsou při tom dodrženy a naplněny NAUI standardy. NAUI neuznává rigidní přístup k výuce potápění. Školící materiály NAUI jsou navrženy s ohledem na možnosti flexibilního využití při výuce.
 • NAUI instruktoři mohou mít vyšší požadavky na studenty, než jaké stanoví standardy NAUI, pokud to neohrožuje studentovo zdraví a bezpečnost. Příkladem může být požadavek na větší počet ponorů na otevřené vodě nebo dodatečná teoretická příprava.
 • NAUI podporuje trvalé vzdělávání potapěčů. Pro potapěče neni možné se naučit vše potřebné během jediného kurzu, proto podporujeme získávání dalšího vzdělání a praktických zkušeností, které zvýší nejen bezpečnost, ale také dobrý pocit z potápění.
 • NAUI instruktoři potápění musí neustále vylepšovat a aktualizovat kurzy, které vyučují. V souladu s vývojem a dostupností nových metod výuky, mají NAUI instruktoři povinnost sdílet tato vylepšení s ostatními členy NAUI.
 • V souladu s konceptem automatizace důležitých činností potapěče musí NAUI instruktoři v rámci kursů zajistit dostatečný čas a prostor k adekvátnímu tréninku. (K zautomatizování činnosti či reakce dojde ve chvíli, kdy je možné jí zrealizovat bez vědomé koncentrace – např. řazení při jízdě autem).
 • Každá osoba, která chce, a která splňuje základni fyzické a mentální předpoklady pro potápění, se může stát potápěčem. Někdy je zapotřebí trpělivého a schopného NAUI instruktora, který bude s jedincem pracovat tak dlouho, dokud on či ona není schopná a kvalifikovaná potápět se bezpečně sama.
 • I cvičení, simulace a hry, které nemají přímou souvislost s potápěním, mohou být efektivně využity ke zvýšení schopností potápěče během výuky potápění v kontrolovaných podmínkách.
 • Všichni, kteří se chtějí naučit potápět musí umět plavat a musí ovládat základní pravidla přežití a první pomoci ve vodě.
 • Potapěči by neměli být nikdy zcela závislí na jejich vybavení, pokud jde o bezpečnost. Členové NAUI kladou důraz na znalosti a schopnosti potápěče.
 • Každý certifikovaný potápěč musí být schopen poskytnout první pomoc svému buddymu.
 • Standardní požadavky a potřeby studenta jsou hlavním a rozhodujícím faktorem při instruktáži a my zásadně odmítáme jakékoli vlivy, které mohou zpomalit nebo ohrozit dosažení těchto standardů.
 • Věříme, že je lepší vyškolit méně studentů kvalitně, než-li vyprodukovat větší počet pouze částečně proškolených potápěčů. Dále věříme, že kvalita potapěčského školení nesmí být nikdy ohrožena kůli ekonomickým důvodům.
 • Věříme ve vzdělávání zaměřené na studenta.
 • Odpovědnost za vlastní bezpečnost musí být postupně přenášena z instruktora na studenta během celého tréninku. Studenti musí být s ohledem na bezpečnost při potápění absolutně soběstační, aby mohli být certifikováni pro ponory bez dozoru.
 • Firmy i jednotlivci mohou spolupracovat s libovolnými třetími stranami dle vlastního výběru. Nepožadujeme exkluzivitu spolupráce s NAUI. Nicméně očekáváme, že členové NAUI budou reprezentovat a podporovat NAUI alespoň takovým způsobem, jakým podporují libovolné další organizace.
 • Instruktoři a potápěčská centra by měla vytvářet zisk na základě svých školících a tréninkových aktivit. Uvědomujeme si, že v potápění je třeba zaručit profesionalitu a s ní jsou spojené poplatky.
 • V souladu s tradičním konceptem vzájemné podpory potapěčů – buddy systémem, je základním stavebním kamenem potápěčské bezpečnosti schopnost sdílet vzduch a provést nouzové vynoření.
 • Je povinností všech osob od řadových zaměstnanců NAUI až po její ředitele uspokojit především požadavky a potřeby členské základny NAUI, a to před ostatními požadavky, které mohou existovat v rámci našeho odvětví.
 • Je povinností každého jednotlivého člena NAUI zajistit kvalitní NAUI instruktáž a školení.
 • Každý jednotlivý člen má povinnost nahlásit jakékoli porušení NAUI standardů, předpisů, či Etického kodexu NAUI.